Klage eller varsel

Tjenester som er levert av Ipsum AS skal være:

I tråd med god forretningsskikk

Opptre innenfor normale etiske og moralske forhold

Brudd på etiske, moralske forhold eller brudd mot taushetsplikt som beskrevet her…

Samsvar med revisjonsstandard (for revisjonstjenester)

I samsvar med adfredskoden

Har revisor eller rådgiver brutt med noen av det ovenstående, eller på andre måter på en mindre aktverdig måte, ber vi om at dette varsles oss.

Varslingen er anonym. Ønsker man en tilbakemelding fra Ipsum AS om hvordan klagen blir håndtert internt, må kontaktinformasjon opplyses.

Ved klage / varsel bes skjema under benyttes andrikofarmakeio.com.

 

[fc id=’6′ align=’left’][/fc]