Risikostyring

Risikostyring er det "nye" i næringslivetPå tross av at man hele tiden har vurdert mulighetene er dette nå satt i ett system og det er satt krav til dokumentasjon. En norsk standard (NS 5814) betegner risiko som en negativ effekt, men vi vet i dag at vi tar risiko også for å nå positive effekter. Hver uke leveres det inn på tusenvis av lottorekker. Vi aksepterer risikoen for tap av investeringen mot en ønsket gevinst, en mulighet til økonomisk frihet. Vi aksepterer risikoen da tapet er lite, og at muligheten kan være stor.

Ipsum AS har systemer som samsvarer med kravene for risikostyring innen:

•ISO 31000
•ISO 31010
•POL/POF (GDPR)
•ISO 27001
•ISO 9001:2015
•ISO 14001:2015
•NS 5814

Risk management, the "new" thing in businessDespite the fact that you all the time assess opportunities, this has now been systemized and required in new standards. The organizations now have to document risk and opportunities. The Norwegian standard NS 5814 only focuses on the negative consequences. A risk may also have a positive effect. Every week thousands of people buy themselves a lottery ticket. It is a risk, an investment that may cause a loss or give a positive win. We accept this risk due to the low investment, and therefore accept the risk of losing, for a "fare" out chance of winning!

Ipsum AS have systems to comply with risk managements according to:

•ISO 31000
•ISO 31010
•POL/POF (GDPR)
•ISO 27001
•ISO 9001:2015
•ISO 14001:2015
•NS 5814
Risikovurderinger
Prosess og interaksjon
Ressurs
Eksterne og interne parter
Vedlikehold, maskin og utstyr
Kontinutetsplan
Sikkerhetsrisiko (Security)
Risiko og sårbarhet (ROS)
​Risk Assessments
Process and interaction
Resources
External and internal parties
Maintenance, machine and equipment
Business continuity plan (BCP)
Security risk
Risk and vulnerability